• کلینیک دندانپزشکی مهرگان

بیمه های طرف قرارداد

بیمه نیروهای مسلح

بیمه نیروهای مسلح

مراجعه کنندگان می توانند با در دست داشتن دفترچه بیمه های خدمات درمانی نیروهای مسلح و کارت شناسایی به کلینیک مراجعه و از کلیه خدمات عمومی و تخصصی دندانپزشکی استفاده نمایند.


سایپا

سایپا

مراجعه کنندگان محترم دارای این بیمه می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی شرکت سایپا و یا کارت ملی به کلینیک مراجعه و ضمن اهراز هویت از کلیه خدمات عمومی و تخصصی دندانپزشکی استفاده نمایند.


کوثر

کوثر

مراجعه کنندگان محترم دارای این بیمه باید قبل از مراجعه به کلینیک از طریق مسئول بیمه محل کار خود معرفی نامه ای حاوی نام بیمار ،کد ملی،کد تائید،در صد فرانشیز و سقف بیمه به کلینیک ارسال نمایند .سپس با در دست داشتن کارت شناسایی و عکس opg به کلینیک مراجعه نموده و از کلیه خدمات عمومی و تخصصی دندانپزشکی تا سقف بیمه مشخص شده در معرفی نامه استفاده نمایندَ